ALGEMENE VOORWAARDEN /

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Loyalty Makers: Loyalty Makers B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53936132.

1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Loyalty Makers een (pre)contractuele verhouding heeft door een overeenkomst af te sluiten of reeds een overeenkomst te hebben afgesloten.

1.4. Overeenkomst: De Algemene voorwaarden, alsmede de offerte van Loyalty Makers .

1.5. Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten overeenkomst.

1.6. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door Loyalty Makers te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

1.7. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden, of tussen Loyalty Makers en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., exworks, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

Artikel 2. Toepasselijkheid/uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Loyalty Makers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Loyalty Makers alleen bindend indien en voor zover deze door Loyalty Makers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Loyalty Makers is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Communicatie

3.1. De door Loyalty Makers ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 4. Inspanning Loyalty Makers

4.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Loyalty Makers dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Loyalty Makers het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van Loyalty Makers zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Levering van bedrukte en/of anders bewerkte goederen

6.1. Ingeval Loyalty Makers opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

6.2. Loyalty Makers is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Loyalty Makers zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

6.3. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 7. Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

7.1. Indien Loyalty Makers als adviseur optreedt is zij verplicht de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

7.2. Indien Loyalty Makers als adviseur optreedt zal zij alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Loyalty Makers diens producten, adviezen en/of diensten.

7.3. In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte en/of anders bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

Artikel 8. Overeenkomst/levertijd

8.1. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende offerte en de benodigde materialen voor het uitvoeren van de overeenkomst door Loyalty Makers zijn ontvangen.

8.2. De door Loyalty Makers opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking Loyalty Makers is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8.3. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

B. de dag van ontvangst door Loyalty Makers van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzake lijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

C. de dag van ontvangst door Loyalty Makers van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.4. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Loyalty Makers gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.

8.5. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Loyalty Makers onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Loyalty Makers of van haar Loyalty Makers.

8.6. Loyalty Makers behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.7. Het in gedeelten zenden van goederen door Loyalty Makers is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

8.8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Loyalty Makers opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

8.9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door Loyalty Makers te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

8.10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

8.11. Indien Loyalty Makers aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is Opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan Loyalty Makers.

8.12. Indien Loyalty Makers een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Wijziging opdracht

9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

9.2. Indien Loyalty Makers , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Loyalty Makers gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9.3. Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk dit kenbaar te maken.

Artikel 10. Reclames

10.1. Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan Loyalty Makers niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

10.2. Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.3. Reclames ter zake van de hoogte van de door Loyalty Makers verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.4. Voor de door Loyalty Makers geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-Loyalty Makers van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Loyalty Makers.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Loyalty Makers behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

11.2. Indien de Loyalty Makers in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Opdrachtgever ook deze vordering van de Loyalty Makers geheel heeft voldaan.

11.3. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Loyalty Makers jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de Loyalty Makers.

11.4. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het ader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

11.5. Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de Loyalty Makers de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Opdrachtgever.

11.6. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Loyalty Makers tekort zal schieten, is de Loyalty Makers gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Loyalty Makers of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de voorgenoemde materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

12.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

12.3. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door Loyalty Makers worden gehanteerd blijven ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van Loyalty Makers en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Loyalty Makers, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Loyalty Makers en Opdrachtgever gebruikt te worden.

12.4. Loyalty Makers vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorgaande lid 12.3 genoemde goederen afkomstig van Loyalty Makers, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1. Opdrachtgever dient de door Loyalty Makers uitgeschreven rekening via overmaking te voldoen.

13.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

13.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten rekening(en).

13.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum van 12% per jaar over het openstaande saldobedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus . De buitengerechtelijke incassokosten, met dien verstande dat deze minimaal Eur 100,- worden berekend over de te vorderen hoofdsom met en wel als volgt:

over de eerste Eur 3.000,= 15%

over het meerdere tot Eur 6.000,= 10%

over het meerdere tot Eur 15.000,= 8%

over het meerdere tot Eur 60.000,= 5%

over het meerdere boven Eur 60.000,= 3%

13.5. Indien Loyalty Makers in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Loyalty Makers op Loyalty Makers openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

13.6. enzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten rekening(en).

13.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.8. In bovenstaande gevallen heeft Loyalty Makers voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Loyalty Makers vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Loyalty Makers aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2. De totale aansprakelijkheid van Loyalty Makers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Eur 1.000,=.

14.3. Aansprakelijkheid van Loyalty Makers voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.4. Buiten de in artikel 14.2 genoemde gevallen rust op Loyalty Makers geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Loyalty Makers .

14.5. De aansprakelijkheid van Loyalty Makers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Loyalty Makers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Loyalty Makers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Loyalty Makers in staat is adequaat te reageren.

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Loyalty Makers meldt.

14.7. Opdrachtgever vrijwaart Loyalty Makers voor alle aanspraken van derden.

Artikel 16. Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven goederen

15.1. Indien Loyalty Makers aan Loyalty Makers bij de uitvoering van de overeenkomst goederen heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Loyalty Makers verplicht deze goederen binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden al fatale termijn.

15.2. Indien Loyalty Makers, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Loyalty Makers het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Loyalty Makers te verhalen, onverminderd de overige aan Loyalty Makers in dit verband toekomende rechten.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur , stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Loyalty Makers door zijn eigen Loyalty Makers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Loyalty Makers kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

17.2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Loyalty Makers het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Loyalty Makers op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

19.1. Loyalty Makers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Loyalty Makers of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

19.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze

20.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

20.3. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1. De in deze algemene voorwaarden gebruikte kopjes boven de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikt worden voor interpretatiedoeleinden ter zake van hetgeen in de artikelen is opgenomen.

21.2. Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal worden gebruikt dan is in geval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige, de Duitstalige, de Engelstalige en/of de Franstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie.

21.3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

21.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

21.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

21.5. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met:

Loyalty Makers BV

Stationsplein 28b
1382 AD Weesp
Tel: +31 20 214 33 00
info@loyaltymakers.com

Loyalty Makers BV NL versie 1.3